vrijdag 24 oktober 2008

WijayaKesuma

Penawaran Istimewa Aspek Yang Wanita,
Wijaya Kesuma
Speciaal Offer Van Het Vrouwelijke Aspect,
Wijaya Kesuma
oil on linen Frans Erkelens 1996

WIJÅYÅ KESUMÅ

Hier iets over de Wijåyå Kusumå, de Heilige Bloem,
speciaal gewijd aan de Javaanse Zuidzee-Godin!

Twee wel heel bijzondere eilandjes liggen ten Zuiden van de Zuid-Javaanse havenstad Cilacap. Deze zijn geroemd om een zeldzaam-groeiende bloem die daar voorkomt, de Bloem Der Overwinning! Het ene eilandje Poelo Bandoong Lelaki wordt "mannelijk" beschouwd en het andere Poelo Bandoong Perempoean heet "vrouwelijk" te zijn. De Javanen noemen deze Pisonia Sylvestris (de Latijnse naam ervoor) de Wijåyå Kusumå, met de betekenis
wi = beschaafd, jåyå = moedig/fortuinlijk/heldhaftig en kusumå = nobel/edel/weelderig/illustere geboorte (de å spreekt men uit als een kort o als in toch).De Verboden Wereldbloem in de Zuiderzee

Lange gelee, in onheuglijke tijden, toen het wezen van de mens nog wist dat deze onsterfelijk was, bestond er een edele bloem van een bovennatuurlijke schoonheid. Geen ziel ter wereld dacht er ook maar één moment aan haar te krenken, zo hoog gold de bewondering en eerbied...

Haar naam luidde Sêkar Bijå, Bloem Van Kennis
Toen de mensdom het materiële lichaam verkreeg, geraakte de kennis van de bloem in het duister.
Men wilde haar bezitten en slechts edele moed en durf was nodig om de zeldzame bloem te plukken. Ze werd beschouwd als heilig.
De mannelijke Oppergodheid Brahma had beslist, dat het zaad van de heilige plant in het hart van de mens geplaatst zou worden. Tegelijkertijd kreeg deze een vonk van de "goddelijke wijsheid" mee in het hoofd. Hiermee begon de wens naar onsterfelijkheid bij de mens...
Indien iemand het zaad van de heilige plant tot bloei zou weten te brengen, zou onsterfelijkheid verkregen worden. De jacht op de bloesem was geopend. Alleen de hoogsten, van hoge komaf dus, werd het vergund aan de jacht deel te nemen, zo gevaarlijk was de zoektocht naar naar deze bijzondere bloesem...
Daarom plaatste Dewa Wishnoe door zijn incarnatie in Betara Kresna één der zaden van deze hemelsheid op Poelo Mêdjêti aan de Zuidkust van Java. Hij wierp vanwege het verraad van de Hemel aan de Hemel-Godin een stuk uit de Hemel in de Zuideroceaan die spontaan twee kleine rotseilandjes opwierp...
Sri Kresna kreeg de taak deze twee dorre, kale monumentjes in de zee te vormen tot enige vruchtbaarheid. Hij plantte het ene zaad, verkregen van Dewa Wishnoe, op de naakte schedels van de rotseilandjes en zie... hun wortels begonnen over grote afstand te kruipen, hechtten zich in de spleten van de eilandjes en de heesterboom Soerjå-Djåjå was geboren...
De beide rotseilandjes in de baai van Karang Bandong werden bekend als de twee samengekoppelde schuitjes in de woeste golvenzee en heetten Poelo Djoenkoeng Bandoengan of Poelo Bandong (de EIlandjes van Bandoeng). Deze werden aangeraakt door Dewa Shiwa in zijn liefdesspel. Hierdoor scheidden zij zich in hun sexe, in een mannelijk en een vrouwelijk eiland...
Het zuidelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Lelaki (het "mannetje") distantieerde zich van het meer noordelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Perempoean (het "vrouwtje") door de van oorsprong tweeslachtige bloem functioneel mannelijk te maken. De heesterboom op het andere eilandje, door haar veel hogere ligging (wel 100 m. hoger!) ontoereikbaar, bevatte de functioneel vrouwelijke bloemen...
De bijzondere Soerjå-Djåjå met haar hoogte van wel 13 m. riep al vanaf het begin van haar bestaan bewondering en verbazing op bij de bewonders van Java en zou zich onderscheiden van alle andere bomen en struikenheesters van haar familie. Door haar uitzonderlijke ligging en manier van overleven verkreeg de heesterboom haar heilig aanzien. Haar edele blanke bloesems werden begeerd als djimahat, een talisman, of eenmaal "in bezit" als poesaka, een heilig erfstuk. Ze werden beschouwd als de "alles overtreffende bloem",. de "bloem der overwinning, even zeldzaam als bijzonder,...
Een schenking, verworven door de bovennatuurlijke mystieke Godin Der Zuidzee...
***
Een heesterachtige boom op deze rots-eilandjes doet één keer in de zoveel tijd bloemen groeien, die alom verbazing en bewondering hebben opgeroepen. Juist die uitzonderlijke ligging in de Indische Oceaan en de manier van overleven gaf de heesterboom haar heilig aanzien, en de edele blanke bloesems werden begeerd als jimat, ofwel talisman. Verkreeg de Susuhunan of Sultan een droom, waarin deze bloem werd getoond, dan werden de ceremonieën en rituelen voorbereid om de bloem te gaan halen ...Eenmaal in bezit werd zo'n pusuaka, of erfstuk, beschouwd als de "alles overtreffende bloem". De beeldschone maagdelijke Prinses Rårå Woedoe wordt in de overlevering over de heilige bloem als "Eigenares" betiteld, daar Zij de onsterfelijkheidsbloem der overwinning weet te bemachtigen in een zeer mystiek ritueel. Dit betreft de schoonheid van de vrouw, waar de man voor zwicht. Doch een diepere zin is de "innerlijke" zuiverheid, thans beschermd door de bovennatuurlijke mystieke GUSTI KANJENG RATU KIDULGeen opmerkingen: