vrijdag 24 oktober 2008

SuaraDariSamudraSelatan

SUARA DARI SAMUDRA SELATAN
Klanktoon Uit De Zuider-Oceaan
olie-op-linnen 50 - 60
©Roy James Döhne 1996
( in privé bezit en dus copyright geldig! )
***

SLAMAT DATANG - WELKOM
Bij de Blog der Javaanse Zuidzee GodinDeze werd gecreëerd op 20 Oktober 2008Updated: 20 - 10 - 2008
***

Bij de WebSite over deRATU KIDULKoningin Van ZuiderstrandDe aller belangrijkste Javaanse GodinVorstin Der Indische Oceaan/Samudra KidulHeerseres Over Spirits, Demonen & De Onderwereld... véél info over magie, mysterie en mystiek ...moge U vinden wat U zoekt"
Over het Mysterie kun je niet spreken,je moet erdoor gegrepen worden." René Margritte
***

Dit schilderij toont hoe vele Javanen de ZUIDZEE-GODIN "ervaren"... Let op het hele kleine bootje dat drijft op de golven vlak voor de immens-grote verschijning... De Javanen vertellen graag over hun ontmoetingen met de mythische Geest-Koningin. Zonder enig omhaal kun je allerlei verhalen horen, mits je niet de spot met hen drijft. Alle Indonesiërs leven in een cultuur die heel bewust te maken heeft met een "innerlijkgerichte" wereld. Zij respecteren hun voorouderen heel intens en brengen daarvoor de nodige offers.Alle waarnemingen en emoties verbinden zij met de natuur om hen heen en kennen daaraan en alle andere dingen zelfs zielen toe, ook wel het animsime genoemd De schitterende natuur van het meer dan 13,000 eilanden-Rijk is natuurlijk over de gehele wereld bekend. Deze is veelal woest, nog onbedorven en zelfs gevaarlijk. Of de magie nu versterkt wordt door de geheimzinnige geluiden, de kruidige geuren, of door de klamme hitte, de meeslepende gamelanklanken, de bijna slome houding van de lokale bevolking, alles speelt mee om iedereen in een andere, "zwevende" sfeer te brengen.
***

Java-Bali&Zuiden

Java - Bali & Het Zuiden

***

Vooral de Kraton-culturen (de paleizen op Midden-Java) zorgden voor de mystieke trillingen, aangedikt door hun legendarische afkomst, bewaard in allerlei kronieken ...
... en hebben dat tot op de dag van vandaag volgehouden!!!
Deshalve lijkt het dat "mystiek" eerder met Oosterse gewoonten en gedachten te doen hebben dan met de Westerse doctrines. Een ware mysticus was de Boeddhistische Nagarjoena, die door de Naga's naar het in 't "Zuidelijk gelegen Paleis in de Oceaan" werd gevoerd, alwaar hij mystieke leringen verkreeg. De traditie wil dat hij zelf er 50 jaar over deed, alvorens deze leringen naar buiten te brengen. Nagarjoena, ooit "voorspeld" door de Boeddha, beschouwt de wereld als niets anders dan één groot bewustzijn. Indien op deze manier denkende kan er onderscheid gemaakt worden tussen de veronderstelde uiterlijke wereld en de bewuste gewaarwordingen die haar zichtbaar maken. Dus min of meer de wereld die wij denken te zien, en de wereld die zich werkelijk manifesteert! En deze wordt beleefd in fantasieën, dromen, uittredingen en meerdere abstracte belevenissen...

***

De figuur van de Javaanse legendarische NYAI LARA KIDUL, ook wel de NYI RÅRÅ KIDOEL genoemd, is "beroemd" geworden door Haar manifestaties als "hemelschone zeekoningin", vooral aan vissers en bezoekers die de Zuidkust van Java een bezoek brachten. Meestal mannen die wekenlang van huis weg waren en vaak lange tijd vertoefden op de oceaan in hun kleine vissersprauwtjes. Soms waren dat jonge mannen die uit de koers raakten, ouderen die de enorme torenhoge golven vreesden of gewoon enkelingen die hevig geëmotioneerd in hun angst de KONINGIN VAN DE ZUIDERZEE aanriepen. Zij "verscheen" dan, zelden als de alom bekende vertoornde Godin, maar als de hulpvaardige Zeekoningin en nam hun eenzaamheid weg, toonde aan hen het pad terug naar de kust en stelde vele vissers zelfs gerust zuiver door haar aanwezigheid. De arme mannen beleefden de manifestatie van de ZUIDZEE-GODIN letterlijk en die "mystieke verbondenheid" ging veel verder dan goedgelovigheid of bijgeloof.
***
Allerlei namen worden hieraan toegekend, zoals Javanisme, Kebatinan, Tenaga Dalam/Stille Kracht, Perkutut, Guna-Guna, de ons bekende "zwarte magie"...Die echter los staan van de beleving van allerlei mensen aan de Zuidkust van Java, zoals een "nat spoor van water met soms zeewier", wat de Vorstin achter liet bij een bezoek, of een vuurbal die vanuit de Indische Oceaan de heuvels van het Zuidergebergte inrolde, op weg naar de vulkaanberg Merapi via de Kratons van Yogya en Solo, of het betoverende gezang dat je kan horen langs de vloedlijn, wanneer de onderdanen van de Vorstin mensenkinderen roepen.
Luister goed, daarbóven weerklinkt de stem van de Vorstin zelve ...
Tot op het buurland Bali toe !!!
***

SarangBurungWalet

SARANG BURUNG WALET
De eetbare vogelnestjes van Java
De wit-gouden duif, de zwarte raaf... en de gierzwaluw!
Dit zijn wel de meest symbolische vogels uit mythen en legenden. Om daarna direct gevolgd te worden door de adelaar, ooievaar en de meer exotische soorten, zoals de paradijsvogel, kolibri of ara-papagaai.
Java kent de legendarische gierzwaluw, in de meeste landen een doodgewoon vogeltje of zeezwaluwtje.
Doch deze kleine watersnelle roetkleurig-zwartbruine met een metaal weerschijn vliegertje is tot over de wijde grenzen van Indonesië wereldvermaard geworden!
De meer Westerse naam luidt "salangane" of het Latijnse Collocalia fuciphaga.
De Javanen noemen dit beestje de "boeroeng walèt", voorkomende in de gehele Archipel.
Echter de bijzondere specialiteit geldt de "boeroeng walèt koesappi" van Java, aan welke vooral de Chinezen een bovennatuurlijke kracht toekennen.
Het is namelijk een beroemd vogelnestbouwer, en het vogelnestje dat dit uitstekend vliegertje vervaardigt uit het speeksel, wordt door grote opgezette klieren onder de achtertong voortgebracht.
Alleen bij het bouwen der nestjes vertonen deze speekselklieren die specifieke specialiteit om daarna weer een gewone vorm aan te nemen netals bij verwante vogels.
De stof van dit speeksel bestaat uit een doorschijnend wit, cubilose genaamd of soms een bruinig-crême op lijm gelijkende massa.
Eenmaal bevestigd aan de wand van grotholen verhardt de taaie masse, laag voor laag, tot die beroemde eetbare vogelnestjes (ofwel sarang boeroeng).
***
Juist aan de Zuidkust van Java komen de meeste gierzwaluwtjes voor en worden dan ook toegekend aan de Javaanse evenzo legendarische maagdelijke
Vorstin Der Zuidzee, de Ratoe-Lårå-Kidoel.
De branding heeft met zijn donderend geweld tegen de steile zuidelijke kustmuur van het uit kalksteen bestaande gebergte diepe grote kloven uitgehold.
Dáár, waar de branding op zijn hevigst kolkt, bruist en sist zwermen een enorm aantal van deze vogeltjes door het dichte schuim de soms kilometerlange diepe holen binnen.
Om tot deze nestjes te komen, moeten de Javanen allerlei levensgevaarlijke stunten uithalen. De pluk van de nestjes geschiedt ongeveer drie tot vier maal per jaar.
Al die moeilijkheden om deze grotholen te bereiken worden echter vooraf gegaan door ceremoniële rituelen, gewijd aan de Godin Der Zuidzee.
Vooral Karang Bolong, Midden West-Java, en Rongkob, Midden-Java, zijn bekend geworden vanwege dergelijke ceremonieën.
Dit kan wel weken duren, alvorens men de 'toestemming" verkrijgt om de afdaling te beginnen boven de onstuimige golvenmassa en de gehele vogelnestpluk tot een goed einde te brengen!
***
Men vertelt over de rituelen die in alle respect en eerbied uitgevoerd worden, dat deze geen enkel van haar betovering verloren hebben tot de dag van vandaag en daarom nog net zo als in de vroegere tijden uitgewerkt worden!!!
Een Nederlandse officier wenste ooit in de bezettingstijden de "bruine godin" te ontmoeten en heeft elke gelegenheid aangepakt dit tot werkelijkheid te brengen.
Dus daalde hij mee af langs de steile rotsenkust, om binnen enkele ogenblikken geheel verdwaasd, geschrokken en totaal met grijs-geworden haar terugkeerde.
Als jonge man die net in het huwelijk zou treden, was hij gedoemd zijn haar zwart te verven vanaf dat moment...
Dit werd opgeschreven, en is zo'n bijzonder bericht over de

.*.*. Javaanse Zuidzee Godin .*.*.

Ja ... ik heb de soep van de vogelnestjes gegeten in Pattaya ...
... was héérlijk >>>

Dewi Burung Walet Kidul
Godin Der Zeezwaluwen Uit Zuiden
olie-op-linnen 60 - 80
Roy James Döhne 2006
in privé bezit

WijayaKesuma

Penawaran Istimewa Aspek Yang Wanita,
Wijaya Kesuma
Speciaal Offer Van Het Vrouwelijke Aspect,
Wijaya Kesuma
oil on linen Frans Erkelens 1996

WIJÅYÅ KESUMÅ

Hier iets over de Wijåyå Kusumå, de Heilige Bloem,
speciaal gewijd aan de Javaanse Zuidzee-Godin!

Twee wel heel bijzondere eilandjes liggen ten Zuiden van de Zuid-Javaanse havenstad Cilacap. Deze zijn geroemd om een zeldzaam-groeiende bloem die daar voorkomt, de Bloem Der Overwinning! Het ene eilandje Poelo Bandoong Lelaki wordt "mannelijk" beschouwd en het andere Poelo Bandoong Perempoean heet "vrouwelijk" te zijn. De Javanen noemen deze Pisonia Sylvestris (de Latijnse naam ervoor) de Wijåyå Kusumå, met de betekenis
wi = beschaafd, jåyå = moedig/fortuinlijk/heldhaftig en kusumå = nobel/edel/weelderig/illustere geboorte (de å spreekt men uit als een kort o als in toch).De Verboden Wereldbloem in de Zuiderzee

Lange gelee, in onheuglijke tijden, toen het wezen van de mens nog wist dat deze onsterfelijk was, bestond er een edele bloem van een bovennatuurlijke schoonheid. Geen ziel ter wereld dacht er ook maar één moment aan haar te krenken, zo hoog gold de bewondering en eerbied...

Haar naam luidde Sêkar Bijå, Bloem Van Kennis
Toen de mensdom het materiële lichaam verkreeg, geraakte de kennis van de bloem in het duister.
Men wilde haar bezitten en slechts edele moed en durf was nodig om de zeldzame bloem te plukken. Ze werd beschouwd als heilig.
De mannelijke Oppergodheid Brahma had beslist, dat het zaad van de heilige plant in het hart van de mens geplaatst zou worden. Tegelijkertijd kreeg deze een vonk van de "goddelijke wijsheid" mee in het hoofd. Hiermee begon de wens naar onsterfelijkheid bij de mens...
Indien iemand het zaad van de heilige plant tot bloei zou weten te brengen, zou onsterfelijkheid verkregen worden. De jacht op de bloesem was geopend. Alleen de hoogsten, van hoge komaf dus, werd het vergund aan de jacht deel te nemen, zo gevaarlijk was de zoektocht naar naar deze bijzondere bloesem...
Daarom plaatste Dewa Wishnoe door zijn incarnatie in Betara Kresna één der zaden van deze hemelsheid op Poelo Mêdjêti aan de Zuidkust van Java. Hij wierp vanwege het verraad van de Hemel aan de Hemel-Godin een stuk uit de Hemel in de Zuideroceaan die spontaan twee kleine rotseilandjes opwierp...
Sri Kresna kreeg de taak deze twee dorre, kale monumentjes in de zee te vormen tot enige vruchtbaarheid. Hij plantte het ene zaad, verkregen van Dewa Wishnoe, op de naakte schedels van de rotseilandjes en zie... hun wortels begonnen over grote afstand te kruipen, hechtten zich in de spleten van de eilandjes en de heesterboom Soerjå-Djåjå was geboren...
De beide rotseilandjes in de baai van Karang Bandong werden bekend als de twee samengekoppelde schuitjes in de woeste golvenzee en heetten Poelo Djoenkoeng Bandoengan of Poelo Bandong (de EIlandjes van Bandoeng). Deze werden aangeraakt door Dewa Shiwa in zijn liefdesspel. Hierdoor scheidden zij zich in hun sexe, in een mannelijk en een vrouwelijk eiland...
Het zuidelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Lelaki (het "mannetje") distantieerde zich van het meer noordelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Perempoean (het "vrouwtje") door de van oorsprong tweeslachtige bloem functioneel mannelijk te maken. De heesterboom op het andere eilandje, door haar veel hogere ligging (wel 100 m. hoger!) ontoereikbaar, bevatte de functioneel vrouwelijke bloemen...
De bijzondere Soerjå-Djåjå met haar hoogte van wel 13 m. riep al vanaf het begin van haar bestaan bewondering en verbazing op bij de bewonders van Java en zou zich onderscheiden van alle andere bomen en struikenheesters van haar familie. Door haar uitzonderlijke ligging en manier van overleven verkreeg de heesterboom haar heilig aanzien. Haar edele blanke bloesems werden begeerd als djimahat, een talisman, of eenmaal "in bezit" als poesaka, een heilig erfstuk. Ze werden beschouwd als de "alles overtreffende bloem",. de "bloem der overwinning, even zeldzaam als bijzonder,...
Een schenking, verworven door de bovennatuurlijke mystieke Godin Der Zuidzee...
***
Een heesterachtige boom op deze rots-eilandjes doet één keer in de zoveel tijd bloemen groeien, die alom verbazing en bewondering hebben opgeroepen. Juist die uitzonderlijke ligging in de Indische Oceaan en de manier van overleven gaf de heesterboom haar heilig aanzien, en de edele blanke bloesems werden begeerd als jimat, ofwel talisman. Verkreeg de Susuhunan of Sultan een droom, waarin deze bloem werd getoond, dan werden de ceremonieën en rituelen voorbereid om de bloem te gaan halen ...Eenmaal in bezit werd zo'n pusuaka, of erfstuk, beschouwd als de "alles overtreffende bloem". De beeldschone maagdelijke Prinses Rårå Woedoe wordt in de overlevering over de heilige bloem als "Eigenares" betiteld, daar Zij de onsterfelijkheidsbloem der overwinning weet te bemachtigen in een zeer mystiek ritueel. Dit betreft de schoonheid van de vrouw, waar de man voor zwicht. Doch een diepere zin is de "innerlijke" zuiverheid, thans beschermd door de bovennatuurlijke mystieke GUSTI KANJENG RATU KIDULdinsdag 21 oktober 2008

BedhayaKetawang

DE BEDHÅYÅ KETAWANG
Gehuld in originele Javaanse klederdracht ben je toeschouwer van een ongekend Javaans element. De tropische hitte verlaat in zwetende gedachten je lijf om elke gast mee te voeren naar legendarische tijden. Niets begrijpend wordt elk moment gevat in onmogelijke emoties, elke beweging in visuele gewaarwording van een droom.
Geuren van sterke wierook, onbekende bloemen en exotische eetwaren omhelzen je lome persoon... om nooit meer los te laten.
De mensen om je heen gaan op in het rumoer van de weëige klanken der Javaanse gamelan op het moment dat feeërieke figuurtjes binnenschrijden. Het koor ageert en droomt mee. Alles wordt nog ongelooflijker, als je in trance getroffen wordt door de griezelige schoonheid van perfectie. Kleding, make-up, haren, juwelen, ja alles is op elkaar afgestemd.
Beheersd sloom naderen de negen danseressen het midden van het open veranda vertrek en zijgen neer op de spiegelgladde vloer. Gericht naar het Heilige Zuiden brengen zij een groet met hun handen voor het gelaat. De Koningin van de Zuiderzee zal zich manifesteren, vertelt men, als een tiende schim...
Het lijkt carnaval midden in het droomzoete Java... Roy James Döhne 1998
***
Zo luidde een getuigenis van een toeschouwer van een der meest klassieke hofdansen op het Indonesische eiland Java. Deze heet de Bedhåyå, afkomstig van de eerste heersers van het Midden-Javaanse Mataram Rijk rond het einde van de zestiende eeuw. De Bedhåyå Ketawang heet de eerste gecreëerde hofdans van dit kaliber, ontstaan in dezelfde tijd dat het Westen de Middeleeuwen beleefde.

Doch de vertellingen hieromtrent luiden dat deze sacrale hofdans een erfgoed zou zijn uit lang vervlogen mythische tijden. De verbinding van de hoogst-beschouwde mannelijke aardse heerser met de hoogst-beschouwde vrouwelijke hemelse heerseres sluit haarfijn aan op de mysterieuze rituelen van de Hieros Gamos ofwel het "Geheiligde Huwelijk" in de Westerse wereld. Het zou een bizar feit zijn, wanneer deze Hieros Gamos vandaag de dag inderdaad in het Verre Oosten nog altijd wordt uitgevoerd ... lees meer >>>

Een allerschoonste dans op Java wordt uitgevoerd door negen danseressen, van oorsprong negen prinsessen... die de Javaanse Spirit-Queen RATU KIDUL noden zich te manifesteren.
De allereerste uitvoering van deze dans heet de Bedhåyå Ketawang en heeft legendarische achtergronden, hoewel de data rond 1585 wijzen naar de richting van de Panembahan Senapati ing-Galogo, de even-legendarische Vorst.
Hij zou een "mythisch verbond" met de mystieke Vorstin Van De Zuiderzee gesloten hebben, dat bekrachtigd werd in een ware liefdesrelatie met de mythische Koningin.
Het heet, volgens de overlevering, dat Zij zèlf deze dans verlangde en zich aandiende bij de eerste lessen, gekleed en getooid als een Javaanse bruid. Op de Kroningsdag van de Koning (ook de Sultan of Susuhunan genoemd) dansen negen koninklijke jonge vrouwen (ooit enkel koninklijke maagden) deze dans in naam van de Zuidzee-Koningin. Zij brengen de Koning verstrooiing van een allerhoogst niveau, gehuld in spirituele symbolieken, en trekken zich ná de dans terug samen met de Koning. Niemand weet, wat er zich daar afspeelt. Dit huwelijksritueel heeft een buitengewone hoog-gekwalificeerde vorm van hofkunst-uiting verkregen en ondanks elke voorzichtigheid omtrent de Godin Der Zuidzee RATU KIDUL, en elke nodige respect en eerbetoon, stort de media jaarlijks zich op dit wonderlijk evenement en speculeert er heftig op los!
***
Elke speciale Dinsdag, die Selåså Kliwon heet, wordt de hofdans Bedhåyå Ketawang binnen de hoge muren van het Solonese Paleis (Kraton) geoefend en worden alle egards uitgevoerd. Dat een dergelijke "ouderwets-aandoende" ceremoniële rite zich kon handhaven op zo'n hoog niveau is voor buitenlanders een merkwaardige bijzonderheid en juist die verbondenheid met een Godin plaatst vele vraagtekens.
Onderzoeken hebben "aangetoond" dat het in wezen een inlossing is van een gedane belofte (Kaoel) en gemanifesteerd wordt in een sacraal huwelijksfeest.
***
Het mysterie zou een erfgoed kunnen zijn geweest uit de oud-tijden van Egypte, Babylonië, Assyrië en Griekenland, toen de initiaties van vorsten, zoals koningen, bekrachtigd werden in een Geheiligd Huwelijk of HIEROS GAMOS.
Zelfs de Romeinse, de voor-Christelijke Schotse en Britse Koningen traden bij hun kroning in het huwelijk met een magisch, mystiek en bovennatuurlijk figuur. Deze manifesteerde zich in een ware Godin, netals bv. koning Arthur de Drievoudige Godin huwde. In feite kan men dit erfgoed rekenen tot een matriarchale nalatenschap!
***
Elke vorm van onbalans, disharmonie of wantoestand wordt gemeden gedurende de oefening van de dans (bv. menstruatie kan leiden tot ongeluks-toestanden) en vrouwelijke bediendes zorgen aan de zuidkant van het geheel open "Pendåpå"-vertrek (gelijk een veranda) voor allerlei offers, waaronder een constant brandend wierook-altaartje.
Alle offers worden na de gehele ceremonie naar bepaalde plekken gebracht, waar de toeschouwer geheel geen weet van heeft. Deze plekken, vertelt men, zijn juist díé plekken, waar de Godin zich manifesteerde aan de allereerste heersers van het Mataram Rijk.
Doch elke Javaan weet wel dergelijke plaatsen aan te wijzen en ik kan U vertellen, dat de gehele speciale omgeving daar een voelbaar trilling oproept van een zeer geladen atmosfeer!
Ik mocht er ooit bij zijn, niet uit sensatie-zucht, maar enkel om het gevoel van schoonheid, liefde, balans, harmonie en gerechtigheid aan te kunnen raken.
Of het mij lukte???

...Tja, dat zit namelijk allemaal in jezèlf... en is inderdaad een erfgoed, een wonderlijk souvenir uit verre oudtijden, toen de Godin nog een ware Godin was... lees méér >>>

SpiritGodin

TIRAKAT NENG PANTAI SELATAN
De Geests Godins Over De Wateren
olie-op-linnen 60-40
©Roy James Döhne 2002©


In de Christelijke traditionele Genesis staat in het 2e Vers dat de "Aarde woest en ledig was; duisternis lag over de diepte, en de Geest Gods zweefde over de wateren ...". De grondtekst "tohu wabohu" zou de "ongeordende en doodse wildernis" aanduiden, waar reeds bij de chaos Gods scheppende kracht aanwezig is (het woord
tohu komt 20 keer voor in de Bijbel en het woord boju 3 keer). Ook de betekenis "Een hevige wind joeg de wateren op" zou slaan op de beschrijving van de chaos, die ongeordend, vormeloos en zinloos is. Hierbij mag toegevoegd worden dat de Koningin Der Zuidzee in de oudste berichten van West-Java gekend werd als de "Godin Des Windes" ... waarmee oa. de vreselijke wind bedoeld werd, die vanuit het Zuiden de rivieren opjoeg, en de bomen deed neerbuigen. Vooral het grensgebied tussen West- en Midden-Java betrof een dergelijke rivier, de Tji Pamali ... De Javaan had toen al de "duistere diepte" vertaald in de verborgen kracht van een vrouwelijk goddelijk aspect, de Godin Des Windes uit het Verre en vervaarlijke Zuiden! Thomas van Aquino, een filosofische mysticus en alchemist uit het begin van de 16e eeuw, noemde de Zuidenwind in zijn "Aurora consurgens" een androgyne symbool, die als een "adelaar tegenstellingen verenigt en in evenwicht brengt"...
De vermaarde Djajabaya, een Koning van Kediri, Oost-Java, deed een hoogst opmerkelijke profetie in zijn tijd (en 't Majapahit Rijk), en wel die van de "Zaman Edan", of Jaman Edan (= Waanzin Tijden). Er zouden tijden aanbreken, dat de luiaard rijk wordt, de mens zich niet meer schaamt en goede manieren, religieuze daden en festiviteiten vergeten, onteerd en verdrongen zullen worden, de leugenaar zeer welvarende wordt, het vertrouwen in elkaar verloren is, het "heilig huwelijk" is onteerd, en vooral de tijd waarin gekken voordeel weten te putten uit al hun dwaasheden en wijzen lijden vanwege hun wijsheid. Gekken zullen vereerd worden als idolen, omdat zij hun eigen dwaasheden vereren, en naar de wijzen wordt gewezen omdat de wijzen zélve wijzen naar het "pad der dwaasheden" alsof deze lepra/melaats zijn ... dán is het "einde der tijden" aangebroken, de Zaman Edan ... Waanzin Tijden! De wind die deze zou meevoeren komt uit het Zuid-Oosten (tenggara)...
Toen de Javaanse Vorstin in den beginne werd "beschreven" door mediterende lieden, werd Zij als "wittig - roomblank - niet-Indonesisch" aangeduid (Lårå Woodoo). Symbolieken als "verdord door de Zandwoestijn" (wedi), "Spirit-Queen", Geestvrouwe (Putri Jin), en zelfs schilferig als een slang (Nyai Blorong) werden openlijk in sagen verwerkt, doch van een zeer geheim en mysterieus karakter. De Ratu Kidul zou een chtonisch (mensgelijkend) wezen zijn, in geheel Zuid-Oost Azië geen onbekend onderwerp. In India worden slangen geassocieerd met lepra en andere huidziekten (zie Roy Jordaan artikelen) , en daarmee met kinderloosheid van vrouwen. Een der meest oorspronkelijke mythen van de Ratu Kidul is de Nyai Lårå Kidoel, een ongehuwde Prinses die leed aan lepra. Zij werd zowel geëerd als gevreesd, en zou oorspronkelijk PANTANG = VERBODEN zijn geweest. Tot op de dag van vandaag wordt de Javaanse Spirit-Vorstin nóóit exact beschreven en omringd door dubbelzinnigheid, onduidelijkheden en vage beschouwingen.
Nyai Lårå Kidoel is Vorstin Der Spirits, geesten die leven langs de Zuidkust van Java, maar óók, tenminste tijdelijk (!!!), over "álle geesten, demonen en spirits uit de onderwereld" (studie van Ayiek Syarifuddin 1989). Dat zou betekenen dat deze tevens de "Geesten van de Voorvaderen, over het algemeen "waargenomen" en "gekenmerkt" als "goed", én die Java bewoonden vóór de komst van de Mens!" is. De laatstgenoemde zouden bewerkt zijn om zich te verwijderen vanuit hun oorspronkelijke woonplaatsen, gezonden naar de Zuidkust om deze te bewonen (C. Geertz 1960). Maar ook deels vanwege de dubbelzinnigheid van hun krachten, die verstoord zijn geworden en daardoor zeer gevreesd. Populaire filmen hebben geprobeerd deze krachten uit te beelden als brute, vervloekte wezens die de aura van vrees enorm doen versterken die hen omgeeft (Intisari 1991). Nyai Lårå Kidoel is de "Penunggu" (Beschermvrouwe) van de Indische Oceaan en daardoor een "lelembut" (lastige plaaggeest soort). Door de groeiende invloed van de Islam heet Zij daarom een "jin" (van het Arabische jinn/geni). Moslimse puristen (taalzuiveraars) die dit soort "bijgeloof" afkeuren, hebben de neiging ál deze geesten te vereenzelvigen met de duivel, incluis de Javaanse goddelijke Vorstin. Daarmee is de symboliek rond de Nyai of Ratu bemerkenswaardig, daar deze dus van meet af aan is geïslamiseerd, en sommige autoriteiten (zoals de legendarische Sunan Kali Jaga van de Wali Sånga) Haar zelfs beschouwen als een "speciale gezant van God" en dus niet als "kwaadaardig" beschouwd zou kunnen worden (Hermanadi in Intisari 1992). Voorspeld dat Zij een Moslim zou huwen (Purbatjaraka 1962) vervloekte Zij aanvankelijk de Koran, doch adviseert de beroemde held Dipanegara de naam Ngabdulhamid (Dienaar van God) aan te nemen ... Dipanegara geeft er gevolg aan! ...
Hoewel de Geesteskoningin van een "wittige" verschijning wordt beschouwd, is Zij immer omgeven door een groenig aureool. Het betreft niet het groen dat wij kennen zoals grasgroen, natuur-groen ed., maar van een Cosmisch groen, wel te vergelijken met ether. Doch ook andere kleuren werden, en worden, "waargenomen", zoals goudgeel (zoals Haar onderzees Waterpaleis), rood (Pangandaran, West-Java), diepblauw/indigo (Nawang Wulan, de Maanvrouwe) en zelfs paars/lila, zoals in het Oosten van Java (Banyuwangi, Ngliyep). Zij die Haar niet "zien" alsof zwevende over de golven (en sinds de komst van de koets door de Nederlanders in een karos, zege- of ander staatsiewagen) nemen vaak een enorme slang of draak waar, die een gouden kroon draagt. Ook wordt verteld, dat de Godin ooit een "mens is geweest" (al dan niet door de Godin zélf meegedeeld), en dat een "reden" zou zijn dat Zij NIET aanvaard wordt in de Godenwereld (meestal de "verzinsels der mensen").
De 2 domeinen van "land - zee" worden wel beschouwd alsof deze verdeeld zouden zijn tussen 2 Moslim Heiligen, de Nabi Khidir en de Nabi Ilyâs. Nabi Khidir, oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, is de Groenige (de lievelingskleur van Nyai Rårå Kidoel), ... een toestand die hij verkreeg ná een bad genomen te hebben in de "bron van eeuwig leven". Hij werd vergezeld van Alexander De Grote (Ishkandèr), en Elijah (bekend als Ilyas). De laatste werd de Bewaargeest over de oceaan, en Nabi Khidir over het land. Dat deze mettertijd vaak verwisseld werden, doet vermoeden, dat het wel eens om een en dezelfde entiteit zou gaan (Hooykaas 1937). In Puger, Oost-Java, staan 3 rotsen gelokaliseerd voor de baai van Puger, waar de Zuidzee Godin over heerst, en Haar Pelawangan (Haar Geest) de 3 rotsen voorstellen. Elk jaar worden zeer gecompliceerde en merkwaardige rituelen uitgevoerd om allerlei gunsten ... tóch blijft de Javaan de roerige golven adresseren aan een "vrouwelijke goddelijke geest", wat de Griekse Poseidon zeker zou zijn welgevallen.


CemaraTunggal

slamat datang

Reis mee naar West-Java en lees iets over het grote mysterie van de Tjemara Toenggal (Cemara Tunggal in modern Bahasa). Bovenstaand schilderij hangt in Amsterdam en stelt de Javaanse Vorstin Der Zuiderlijke Oceaan voor die reist over de wateren landinwaarts. In de overlevering bezoekt Zij Haar gemalen in de Midden-Javaanse Kratons, of reist naar de heilige bergen Gunung Lawu en Gunung Merapi. Op West-Java wordt de merkwaardige berg Gunung Kombang (Hommelberg) met de Vorstin betrokken die het grote mysterie van de Tjemara Toenggal onthult, vernoemd in de beroemde Midden-Javaanse Kroniek Babad Tanah Jawi.

Een maagdelijke Prinses uit het West-Javaanse Rijk Pajajaran woont eenzaam en afgelegen op de Kombang-berg. Zij wordt vermaard als de tovenares Nyai Tjamara Toenggal of "Ajar Cemara Tunggal", de Wijze van de Eenzame Den op de Hommelberg. Zij bezit de gave van helderziendheid en staat in directe verbinding met de Geestenwereld. Volgens de Babad Tanah Jawi komt haar achterneef Jaka Susuruh voor hulp, waarop zij hem adviseert naar het Oosten te trekken en een rijk te stichten, wanneer hij een boom vindt waarin slechts één vrucht bevindt, die bitter is. Indien zo, zal zij hem en elke nazaat huwen (hij wordt nl. verliefd op zijn oud-tante, wanneer zij aan hem verschijnt in haar "werkelijke" vorm) en helpen vanuit de Geestenwereld. Jaka Susuruh volgt het advies op en sticht het machtige Majapahit Rijk ("maja" is de vrucht van de Madjaboom en "pahit" is bitter).
Iedereen die Indonesië bezoekt heeft kent de geheimzinnige Waringin boom (de Banyan) die vooral door Boeddha beroemd werd. Zo is de ook "kasuariboom" Tjemara (van Casuaris, de struisvogel die niet kan vliegen) heel bekend in Indonesië, die behoort tot de coniveer of denneboom-familie. Toch is deze boom zelden botanisch omschreven, en komt de beschrijving van de Brewer spruce (Picea breweriana) er heel dicht bij. Genoemd naar de ontdekker Brewer blijft deze Piceaboom van een mysterieus karakter, en wordt aangetroffen op bergheuvels die zelden bezocht worden. De bijnaam "weeping spruce" (of wenende spar) komt door het opvallende kenmerk van de vele draderige uiteinden van de hangende takken van de boom. Hierdoor ontstaan er oa. vele opeenhopingen of knopen in het bos, die van weinig commercieel belang zijn (in het Rijke Westen ook wel "Heksenbezem" genoemd!).
De hommel staat ivm. de bijen die beschouwd worden als "zielen". Vaak verandert bv. een heilige kris in een zwerm bijen, of komen deze als verdediging uit een graf (van oa. Prabusetmata tijdens de aanvallen van Gajah Mada, de oorlogsaanvoerder van de troepen van Hayam Wuruk). De Prinses van Pajajaran, die de mysterieuze Cemara Tunggal werd, was volgens de legende een "Estri Wadat" (een "ongehuwde") en zou volgens de profetie verhuizen naar de Zandzee (Segara Wedi) en zich vestigen te Pemancingan. Daar zou zij Vorstin over Geesten en Demonen worden, die door haar huwelijksverbond met de leiders van Java te hulp zou komen, indien aangeroepen. Doch eerstens leefde zij bij de Cemara's op de Hommelberg een ascetisch leven. De Vorstin Der Zuidzee "vertolkt" vandaag de dag dezelfde rol van deze Cemara Tunggal, en lijkt gedurende eeuwen lang te zijn gecreëerd in deze rol om de politieke leiders van Java bij te staan ...
Over de gehele wereld van voorouderlijke tijden worden bomen geassocieerd met bomen (de Egyptische Horus, de Griekse Adonis, de Noorse Wodan, verschillende Keltische Godheden etc.), hoewel het aantal vrouwelijke Godheden een directe band met bomen voorstellen. In Egypte werd de "Sycamore" (een wilde vijgenboom) beschouwd als de manifestatie van de Godinnen Nut, Isis en Hathor (deze laatste heette ook "Vrouwe van Sycamore"). Zij werd gerelateerd met een oeroude boom die aan de Zuidzijde stond van de Ptha-Tempel in Memphis tijdens het tijdperk der Oude Koningen. Beroemd was de Boom-Godin van de Pashedu-tombe in het Dal Der Koningen en de oudste vijgenboom uit Egypte is in Matarria, bekend als de Maagdelijke Maria Boom. De "Boom-Godin" was meer een antropomorfische personificatie (zinnebeeldige mensgelijkend) van de Godin, en de meest ongewone bewaarde voorstellingen tonen soms een Godin met het onderlichaam van een wilde vijgenboom. Of zelfs een vijgenboom die uit haar hoofd spruit ... zoals bij Nut.
Ook India kende de "Boom-Godin", terwijl Java in de Nagarakrtagama de mannelijke wonderlijke kracht van Mpu Bharada vernoemt. Dit moet een magisch ritueel zijn geweest die een Boeddhistische Meester der Yogin's uitvoerde. Zijn volmaakt-hogere kennis faalt echter, wanneer hij zijn drinkwaterpot (Kumbha!) neerzet tijdens een geuite vloek, en daarbij met zijn monnikskleed aan de top van de tamarindeboom (Kamal) blijft hangen. De Nagakrtagama vermeldt de vloek, die de grensrichting van Java verdeelt, en wel in West-Oostelijke en Noord-Zuidelijke richting (zie Leyijnen, click op de Cemaratak onder). De vloek brengt hem bij Lemah Citra/Tulis, een kerkhof dat een oord blijkt op Bali, waar mensen over water kwamen om toevlucht te zoeken op Bali, en waar Mpu Bharada huisde. Hij was de vader van de legendarsiche Nawang Wulan. En wordt tevens vernoemd met de verwikkelingen rond de Balinese Heks Tjalon Arang, die allerlei toverspreuken zou bezitten ... en de veranderingen der Leylijnen meemaakte.

Het is een bijzondere bijkomstigheid dat de "tjemara/chamara" een heel bekend attribuut is van de Heilige Boeddha. Hij gebruikte de tjemara nl. als "vliegenverjager", en deze tjemara was gemaakt van yakhaar, als teken van waardigheid. Ook als verkoeling diende het object, voorbestemd aan voorname personen ...
De boom blijft een interessant onderwerp, als natuur element belangrijk in mythen en legenden. Tóch blijft het een feit dat de Cemara-boom als "voorbode" van slecht weer een grote rol speelde in mijn eigen kindertijd. Wij werden gewaarschuwd door moeders, dat, wanneer wij de Cemara hoorden ruizen, wenen, zo snel mogelijk naar huiswaarts moesten keren. Dan werd het nl. muisstil, de krekels tjirpten niet meer, de vogels stopten hun gezang, de lucht werd groengrijs, en enkel de Cemara ruisde haar neerhangende takken ... vlak erná zou de storm losbarsten, een tropische wel te verstaan!
Op Java bekend als de Lampor, de aankondiging van de komst van de Javaanse Godin aan land ...

GroeneZeeGods

De Engel Izra'il en de Groene Zee Gods
Allah sprak tot den engel Izra'îl: "Mijn dienaar, ga gij in mijn groene zee".

Izra'îl zeide: "O Heer der werelden, waar is Uw groene zee? Mijn Heer doe mij Zijn groene zee weten."

"Mijn dienaar Izra'îl, weet dat de zee niet is een zee van water, maar de zee der ijle wolken, de zee van mijn weten en mijn essentie".

Izra'îl sprak tot den Haar: "O Heer der werelden, ik zal Uw groene zee niet in kunnen gaan."

Allah sprak: "Mijn dienaar Izra'îl, kom, ga gij binnen."
Toen ging Izra'îl in de groene zee. Duizen jaren was hij in de groene zee. Toen sprak Allah:

"Mijn dienaar Izra'îl, hoe is het dat gij, ondanks mijn bevel, mij geen bescheid brengt?"

Izra'îl antwoordde: "O Heer, zou ik mij vermeten tegen Uw bevel eigenmachtig te handelen? Ik ben verwonderd Uw groene zee te aanschouwen."

Allah sprak: "Mijn dienaar Izra'îl, wat is de groene zee, dat gij zoo verwonderd zijt bij het aanschouwen?"

De engel Izra'îl antwoordde: "O Heer der werelden, toen ik Uw groene zee binnenging zag ik een groen juweel."

Allah beval daarop Izra'îl in dat groene juweel te gaan, maar Izra'îl antwoordde: "O Heer der werelden, zelfs al zou ik kunnen binnengaan, dan zou ik niet kunnen zien."

Allah sprak: "Zoo gij mijn bevel daarbij indachtig zijt, zult gij zeker kunnen."

Izra'îl vroeg: "Mijn Heer vergeve mij al mijn zonden, de groote en de kleine, de openlijke en de verborgene, die vergéve mijn Heer mij."

Allah sprak: "Nu Ik uw zonden vergeven heb, moet gij het groene juweel binnengaan."

Daarop ging de engel Izra'îl in het groene juweel; toen hij erin was, zag hij een groenen edelsteen. Allah beval hem opnieuw daarin te gaan. Hij zag daar een groenen vogel, geheten, ghaib alhoewijah d.w.z. Geest, wiens poedji (=prijs/lof) was: anâ 'lhaqq.
Allah herhaalt dan dezelfde vraag en hetzelfde bevel, waarop Izra'îl in de goewa garba (=buikholte) van de vogel ingaat en daar een groen licht ziet. In dat licht, zoo leert Allah, is de insân alkâmil, de Volmaakte Mens...

Na drie (soms veertig) dagen keert de engel Izra'il terug om de mensen mee te delen over de uiteenzetting der Volmaakte Mens...

Het is Idul Fitri, het Suikerfeest...

Dit is een oorspronkelijk geschreven stuk, bewerkt door G.W.J. Drewes in zijn academisch proefschrift "Drie Javaansche Goeroe's" voor zijn graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (Leiden 1925).
Deze goeroe's waren verkondigers van de RATU ADIL (Vorstin Der Gerechtigheid) en behoorden tot de Sufistische beweging van de Islam.
Izra'il is de Mohammedaanse Doodsengel, ook wel bekend als Azraël. Deze heeft na Allahs besluit over de dood van een mens veertig dagen om diens ziel op te halen...
De historische Javaanse vrijheidsheld Dipanegara, zoon van Sultan Radja, is beroemd geworden door de Java-oorlog (1825-1830) en beschrijft in zijn Babad van Dipanegara de komst van de Ratu Adil, Vorstin Der Gerechtigheid. Hij doorzoekt zijn geheugen en verkrijgt de verschijning van de Njai Lara Kidoel, de Godin Van De Zuiderlijke Oceaan. In de grot Guwa Langsé aan de Zuidkust van Java doet hij intense meditaties en een gouden licht manifesteert zich. Drie figuren kan hij ontwaren, en de merkwaardigheid dat zij de grond niet beroeren. De Rechtvaardige Vorst, Ratoe Adil, doet hem mededelingen...
En hij vraagt zich af of dit niet de Ratoe Kidoel, Vorstin Der Zuidzee is...

MYSTERY NYAI LORO KIDUL

A painting depicting a Javanese aristocratic beatiful Kanjeng Ratu Kidul, The Queen Of The South Sea. It is commonly known that this painting was possibly made bymeditation encounter with the Queen herself.
^ painting by ©Basoeki Abdullah© - oil-on-linen 1997 ^
(Please Take precaution : Do not stare at the above picture for too long)
MYSTERY NYAI LORO KIDUL
NYAI RORO KIDUL : Also known as Kanjeng Ratu Kidul or Queen Of The Southern Sea who reigns the South coast of the Java island, appears as a very aristocratic and gentle lady whose beauty makes all men fall in love even the Kings of Java. The legend began in the West Java Kingdom of Pajajaran under the rule of Prabu Siliwangi, a wise legendary King who ruled West Java between the late 15th century to the beginning of 16th century. Prabu Siliwangi had a beautiful wife, Queen Mayang Sari, and a daughter by the name of Princess Kadita whose beauty made the King's concubines jealous. One day they cast an evil spell on Queen Mayang Sari and Princess Kadita upon which forced them to leave the palace because of their horrifying look. They wandered in the unforgiving forest until one day the Queen could no longer struggle and died leaving Princess Kadita by herself, confused and upset. She continued her lonely strive deep down to the South and her endless journey ended at one point known as the South Sea. She then sighed hopelessly and when she finally fell asleep she had a vision in her dream that in order to break herself from the evil spell she would have to throw herself into the ocean. And so she did but when she realized that she was cured it was already too late for her to return to the world. She became a possesion of the South Sea and, is known as Nyai Roro Kidul, Lårå Woedoe, and some other mythical names. In time she built her own empire. Legend indicates that the power is until this day in existence throughout the Southern Coast of Java where the Javanese Kings are oblidged to mystically wed her in order to reach the power of the kingdom. It is believed that only the Kings can see her, but many claim that they have seen her along the coast. In Javanese Palaces there are some traditional palacial dances whose dancers consist of odd numbers like 9 or 11. This is meant to preserve the other one dancer who is no one else Nyai Roro Kidul herself. So for those who can see, they will see 10 or 12 dancers instead of 9 or 11.
In Pelabuhan Ratu, West Java, there is a Hotel called Samudra Beach Hotel, there is a room 308 preserved especially for Nyai Roro Kidul's resting place where no one can occupy the room except for meditation purpose for the encounter. Every year in the Javanese calendar of month Sura, a lot of people crowd the South beaches in order to perform a traditional offering in respect to the Queen. Javanese folklorists and spiritual experts distinct Kanjeng Ratu Kidul and Nyai Roro Kidoel/Nyi Loro Kidul as two different figures. Kanjeng Ratu Kidul described as the queen herself. She wears a high crown and never shows herself to general public but only to the royal kings of Java and Bali. But the other one, Nyai Roro Kidoel, is as a matter of fact plays her role as the chief of arm forces or in Indonesian is called Patih. Not like Kaneng Ratu Kidoel, she wears only a tiara, sometimes with her knot tied, sometimes with loose hair. Nyai Roro Kidoel, the "Virgin Maid", is the one who is believed to be responsible for the loss of many swimmers along the beach and most of them are males. It is believed that they are kidnapped to be the slaves in the Kanjeng Ratu Kidul's sea kingdom. Many people claim to have encountered with Nyai Roro Kidoel along the South coat of Java. It is told that the Nyi Loro Kidul is a later form of the sick and wicked Patih, extremely dangerous and always hungry for handsome young males ... Their voices resound within the strong waves and her color is yellow-green. That why it is told never wear the color of green within your clothes ... never !!!
***

BatikRatu


welkom bij BATIK & DE RATU

***************************


Het is Sir Thomas Stamford Raffles, toen gouverneur van Java tussen 1811 en 1816, die als eerste een gedetailleerde beschrijving gaf van de batik-techniek. Hiermee werd de Indonesische batik direct onder de aandacht van de Europeanen gebracht. Echter pas in 1900 maakte het grote publiek voor het eerst kennis met de Indonesische batik tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs.

***


Batik bestaat uit het op stof aanbrengen van patronen met behulp van was , waarvoor de zg. canting (bamboeschepje met tuitje) wordt gebruikt. De was wordt aangebracht op de plekken waar geen verf in de stof mag doordringen. Dat kan op verschillende manieren worden bereikt. Tot het midden van de 18e eeuw werden zelden meer dan 3 tot 4 kleuren gebruikt. De beroemde kleur "indigo-blauw", die werd gemaakt van de blaadjes van de Indigo-plant (Indigofera Spec.), speelde een dominante rol. De kleur rood werd verkregen uit de schors van de "Symplocos fasciculata", die werd vermengd met de wortel van de "Morinda citrofolia". De populaire en koninklijke bruin-kleur werd gemaakt van de bast van de Sagoboom (Pelthrophorum phetoccupum).

***


Het tekenen met was wordt uitsluitend door vrouwen gedaan. Zij verhitten een mengsel van bijenwas, parrafine en verschillende soorten hars tot een temperatuur van 90 tot 100 graden Celsius. Ervaren batiksters tekenen meestal uit het hoofd! Hierdoor zijn de meest schitterende canting-batik (batik serat of batik tulis) verschenen. Van de beroemde batiksters van de Kraton-hoven wordt verteld dat enkel de veel oudere vrouwen (die niet meer menstrueten!) de doeken vervaardigen van de Sunan/Sultan zelve. Een oud Javaans gezegde luidt: "De sporen die schepen op het water achterlaten, verdwijnen. De sporen, die de canting op een batikdoek makt, zijn blijvende ...".

***


Archeologisch onderzoek heeft aan kunnen tonen dat het verven van stoffen in verschillende landen al heel vroeg, al in de eerste phasen van menselijke creativiteit, wijdverbreid was. Er bestaan voldoende aanwijzingen om te kunnen vaststellen dat verfstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong in vroegere tijden bekend waren, niet enkel in Midden-Azië, Oost-Turkistan en op de uitgestrekte vlakten van Siberië, maar ook in Oost-Azië. Doch alle vondsten hebben nooit een "bewijs" gevormd van de beheersing van technieken die een gekleurd patroon aan een geweven materiaal geven, hetzij door batik, hetzij door applicatie.

***


Tientallen legenden, mythen en sprookjes verhalen over de schoonheid van batik. Tal van andere aspecten hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van de Javaanse batik, wo. sociologische, psychologische en religieuze (incluis de spirituele) factoren. Elke batikster tekent flora, fauna en menselijke figuren op haar eigen specifieke manier, en elke batikster heeft, zonder buiten de paden van de traditie te treden, een individuele stijl. Elke batik is een nieuwe uitdrukking van eeuwenoude gedachten en gevoelens, daarom voegt een Javaans spreekwoord toe: Batik omhelst je als een nostalgische herinnering ...

***


Hoewel zélden uitgebeeldt in materiële manifestaties bestaan er wel batikdoeken met de Javaanse RATU KIDUL erop. Ondanks sommige doeken niet tot de klassieke Javaanse batikpatronen behoren, en deze eveneens niet vervaardigd zijn om een commercieel doel te dienen, wordt aangenomen dat deze batikdoeken in opdracht zijn ontstaan. Daar de meeste zijn ondertekend wordt van de batiksters vermoed dat zij op de hoogte zijn geweest van de symboliek rond de Javaanse Godin, en deze meestal een mysterieuze schoonheid tonen. Wel kan men bepaalde gebruikte kleuren herkennen en zijn deze grofweg te localiseren. Zie hier enkele van dergelijke batikdoeken, allemaal in privé bezit ...


***

DANK U

***

maandag 20 oktober 2008

RATU-SULTAN-AGUNG

slamat datang di RATU KIDUL

in de panitik SULTAN AGUNGAN

Een schitterend werk bevindt zich in de KITLV, Leiden, en heet "Van Sunans, Sultans en Sultanes, Ratu Kidul in de Panitik Sultan Agungan". Drs. Els Bogaerts heeft met succes getracht een overzicht te geven van het voorkomen van Nyai Lara Kidul in de Babad Nitik Sultan Agungan. Haar bijzondere scriptie over de Zuidzee Godin schetst een heel duidelijk beeld van het milieu waarin de Panitik geschreven werd. Hoewel afkomstig uit Yogyakarta heeft de hoofdfiguur Sultan Agung een hoogst belangrijke rol in zowel de Yogyase Kasultanan als de Surakartese Kasunan, de beide meest belangrijke hoven van Midden-Java. De relatie met de wonderlijke Zuidzee Godin wordt uitgebreid weergegeven, en de "maagdelijke vorstin" verkrijgt zelfs een zeer intieme lichaamsbeschrijving als van een lévende hemelschone vrouw, hoewel van een zeer Javaans, voornaam en adelijk vorstelijk voorkomen.

Zo zou de Javaanse Ratu Kidul als een "Juweel Van Schoonheid" zijn, wiens aanschijn slechts liefdesverlangen veroorzaakt door haar 9 x wisselende manifestatie ( de meeste godinnen veranderen 3 x, of 7 x van gedaante , met uitzondering van de Chinese Quan Yin, die beroemd is vanwege haar duizenden voorstellingen). Zij is omgeven van jonge nymfen en veelal vrouwelijke geesten, die absoluut niet stroken met de "kwade demonische" figuren uit de Onderwereld. De Vorstin houdt zich oa. bezig met de samenstelling van "hemelse reukwerken", die vaak té sterk zijn voor de gewone mens. Zij blíjkt, als Heerseres over de Geestenwereld, een indrukwekkende vernietigende kracht te bezitten, die aangewend kan worden door de heersende koningen en leiders van Java. Dit verzekerde de machtspositie van de Javaanse Mataram dynastie, en zou Senapati, de stichter van het 2e Mataram Rijk en in navolging van zijn voorgangers uit het Majapahit Rijk, het Heilige Huwelijk aangaan met de onzichtbare Spirit-Koningin. Sultan Agung, de kleinzoon van Senapati, volgde dit voorbeeld, en schreef geschiedenis door twee paleizen te bezitten. Één in Mataram, en ééntje in de onderzeese diepten van de Indische Oceaan, omdat hij Ratu Kidul tot vrouw heeft genomen ... het verblijf in het onderzees paleis duurde 3 dagen en 3 nachten.


Ondanks de Ratu Kidul dus zélf een "geest" is, een ongelooflijk mooi onderzees onderkomen heeft, en heerst over zowel de geestenwereld als de onderwereld ( prajangan lan edjin ), én die van dieren, die allemaal elementen versymboliseren met de Onderwereld ( slangen oa. ), wordt Zij uitsluitend als pósitief beschouwd in de oud-bestaande overleveringen, scripten en berichten! In de cosmopolitiche wereldstad Jakarta spreekt men met bijzonder respect over de Zuidzee Vorstin.

De Javaanse (in veel gevallen Sundanese!) Vorstin heeft raakvlakken met vele andere Godinnen, en lijkt de rollen van vruchtbaarheidsgodin, liefdesgodin en muze moeiteloos te vertolken, wat Haar in een tijdloze universele positie plaatst. Zelfs de oer Drievoudige-Godin komt in Haar overgeleverde "karakter" voor, en is Zij dus een Maagd, een Vrouw, én een Grootmoeder, ... een "eyang = opoe/oudtante", zoals Javaanse personen Haar vaak noemen die een intieme relatie onderhouden met de Vorstin. Juist daar de manifestatie van de Javaanse Godin langs de gehele Zuidkust van Java zich voordoet, hebben allerlei namen nogal verwarring gesticht bij navorsers, incluis bij de Javanen zélf ! Ieder tracht de goddelijke relatie te legitimeren, doch er wordt gewaarschuwd dat elke relatie met de Vorstin een lévensgevaarlijke blijkt,... volgens de "gewóne" Javaan.

De bevoorrechte, doch universele positie van de Ratu Kidul wordt in de Panitik Sultan Agungan verder onderstreept door de "steun en rechtvaardiging" van Islamitsiche figuren, wo. de Sunan Kalijaga. Haar verhouding tot Hindoese mythische figuren heeft het idee reeds aangekaart, dat de Ratu Kidul een Hindoese Godin zou zijn geweest, doch elk onderzoek daartoe heeft niet veel opgeleverd. De offerplaatsen langs de gehele Javaanse Zuidkust zijn mettertijd legendarisch geworden, of deze de vogelnestpluk, het Kayu-pèlèt hout, de Wijaya Kesumo Bloem of Haar Patilasan ( de plekken waar de Vorstin aan land zou gaan ) betreffen... <- zie bij onderwerpen


Deshalve is het hoogst merkwaardig, dat de relatie doorgetrokken werd tussen de Javaanse en de Nederlandse regering. Het huwelijk van een der laatste Prinsessen van het Pajajaran Rijk, West-Java, met een Nederlander ( vermoedelijk uit België ) linkte zich met de Yogyase Sultan, vanwege zijn huwelijksverbond met de Ratu Kidul, waarvan volgens de overlevering bekend is, dat een oorsprong zich in het Westjavaanse Sunda zou bevinden. Een spirituele "familieband" zou deshalve gevormd zijn, en werd het Jan Pieterszoon Coen "vergund" om zich te vestigen in Jakarta en Sunda Kelapa te verwezenlijken ... in 1619 stichtte Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal van de VOC, Batavia.

Java kent veel van deze bijzondere en soms bizarre tradities, hoewel rationeel altijd een "verklaring" voor handen is, hoe fantastisch en onmogelijk ook. Zelfs in een relatie met het fenomeen van de Javaanse
RATU KIDUL

imitatie schilderij Basuki Abdullah
GODIN VAN HET ZUIDEN
Van 4-luik Godin 4 Windrichtingen
olie-op-hout 40-50
Roy James Döhne 2006
in privé bezit

Mythe RATU KIDUL

Virtual Art GK RATU KIDUL
Roy James Döhne
1999
***
Hoe een mythe legende wordt...

De zinnebeeldige voorstelling rond een persoon, een zaak of toedracht heet een "mythe". Het is een weerklank van feiten, gebeurtenissen en manifestaties, die intens zijn beleefd! Een synoniem hier voor heet een "overlevering", die weer betrekking heeft op een volk, een groep of een individu. Over materiële oudheden van het Indonesische eiland Java is héél weinig bekend, terwijl men "wetenschappelijk" heeft toegegeven, dat het Java "bewoond" zou zijn geweest al in de oer-tijden van Moeder Aarde! Een der oudste menselijke skeletresten werd gevonden bij het plaatsje Ngandong/Mojokerta, Oost-Java, geschat op ongeveer één miljoen jaar oud!!! ... de HOMO PITHECANTHROPUS MODJOKERTENSIS...


Dit is het beroemde kalkstenen beeldje van de VENUS Van WILLENDORF-GODIN uit het Oude Stenen Tijperk (ong. 30,000-20,000 BC), "click" erop en cyber naar een wereld van èchte GODIN-freaken. Wij "kennen", beter "erkennen"..., enig wetenschappelijk bewijs van vermoedelijke landsbevolking op Java pas vanaf de zevende eeuw ná Christus! De historisch-bekende geschiedenis ervóór noemen wij gewoon oud-Javaanse mythologie, ontleend aan allerlei overleveringen (oa. Sunda, West-java)...en vinden dat al snel "primitief bijgeloof". De mystieken en magie van dit Oosterse volk verwijzen wij naar de wereld van sprookjes en andere verzinsels.

Een mythe wordt belééfd!
Een legende wordt gecreëerd!

Wanneer een mythe als weerklank van feiten, gebeurtenissen en manifestaties, die intens zijn beleefd, in overleveringen zijn geschept, kunnen legendarische feiten van individu's, volkeren en zelfs "gewone" namen mytische karakters krijgen.
Een koninklijke prinses wordt daarmee goddelijk.
Zij krijgt het mythische karakter en wordt als zodanig belééfd.
Waarmee een ánder bijzonder individu eveneens deze rol toebedeeld kan krijgen en langzaam vergroeit met de tijd.
Dezelfde tijd die beleefd wordt in het moment van "nú"!


De vertellingen over een Godin "die uit het Oceaanwater opstijgt" heeft de Westerling nooit serieus genomen. Constant bezig met enorme omzetten te maken aan de Noordkust van Java werden de mythen over de ZUIDZEE-Godin steeds mysterieuzer. Slechts een enkeling uit de VOC-tijd deed zijn verhaal hierover, wat dan ergens in een hoek der rapporten terecht kwam... ...doch deze zijn wèl bewáárd gebleven...!!! Zo kunnen wij het bericht van een Nederlandse officier lezen, die "op zoek" was naar "de bruine godin"... toen hij het onderzoek leidde over de beroemde vogelnestplukkers.


Zij doen allerlei grote ceremoniële rituelen om de Spirit-Queen of ZUIDZEE-Godin gunstig te stemmen, alvorens de eetbare zwaluw-vogelnestjes uit de grotten te halen. Een enkele wetenschapper vergaapte zich aan een bijzondere ceremonie, toen de "heilige" bloem Wijaya Kusuma van het eilandje Bandong werd gehaald.
Ongelooflijk vernamen de Nederlanders de ontelbare berichten over de verdronken zwemmers aan de Zuidkust van Java... en rapporteerden deze in hun kronieken.Niet zozeer omdat deze het niet haalden door geringe zwemkunst, maar om het feit, dat al deze zwemmers GROENE zwemkleding droegen. GROEN is namelijk de geheiligde kleur van de Godin... en dus volstrekt "verboden" voor elke bezoeker die "Haar gebied betreedt"... ...de algehele Zuidkust van Java!!!


Elke vertelling bleef leven in de harten van de Javanen en werd steeds maar weer door verhaald. De mythe van de zeer gevreesde RATU LELEMBAT, of de VORSTIN DES WINDS, bewaard in oude kronieken, werd de BEHEERSERES DER OCEAAN... Met eenvoudig gebaar doch uniek vertoon werden de mythen verweven met Westerse ideëen (waaronder de Egyptische Godin ISIS, de Griekse Aphrodite, en de astronomisch-beroemde Venus!). De mythen werden steeds sprookjesachtiger. En langzaam groeide de onsterfelijke mythische figuur van een voorouderlijk ethnisch virtueel aspect van "Vrouwelijke Goddelijkheid" in legendarische verhalen... ...verhalende legenden...
legendarische vertellingen

Dat deze vertellingen niet zomaar een "primitief bijgeloof" betroffen, getuigen de opgemaakte kamers in desbetreffende hotels, speciaal ingericht voor de Javaanse Godin!

Kom, ik nodig je uit om de kamer te bezichtigen van het Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, vermoedelijk met de énige foto's op het hele Internet...
En mocht er iemand naar de Zuidkust van Java gaan, gewoon via de touristische route,... Vergeet bij Yogyakarta het zeer magische en mysterieuze lavastrand van Parangtritis niet een bezoek te brengen... Ook daar staat een schitterend hotel complex, die de mythe eveneens tot een levende legende heeft gemaakt...


Bedankt voor je komst, belangstelling en aandacht! Geniet van nog meer toelichtingen in komende berichten over de GUSTI KANJENG RATU KIDUL Vorstin over Geesten, Demonen en Elke Creatuur Uit De Duistere Onderwereld